کنایه مدیری به فرار اختلاس گران به کانادا - خوب خوان