شهرام عبدلی: بعد از 6 سال به افطاری رئیس جمهور دعوت شدم - خوب خوان