پلنگ در شکار میمون اما در نهایت خود شکار میشود - خوب خوان