انتقاد روحانی از هجمه هاعلیه دولت باخاطره از امام خمینی - خوب خوان