اظهارات زنگنه در مورد صادرات نفت پس خروج آمریکا از برجام - خوب خوان