رضایی: در هر گروه دو تیم قوی حضور دارند - خوب خوان