غفور: از بازی کانادا به بعد روند پیشرفت ایران عالی بود - خوب خوان