استویچکوف: این جام جهانی پر از شگفتی است - خوب خوان