هیرو: شاید اخراج لوپتگی روی روحیه بازیکنان تاثیر بگذارد - خوب خوان