رسولی: با شناسنامه کسی دیگر در آسیا مسابقه ندادم - خوب خوان