پرین برای عقد قرارداد با یوونتوس وارد تورین شد - خوب خوان