عملکرد دور از انتظار پسران ایران با کسب عنوان هفتمی - خوب خوان