صالحی‌امیری: لباس کاروان ایران به دست کارگران ایرانی دوخته می‌شود - خوب خوان