تراکتورسازی ایران 1 - الجزیره امارات 1؛ خسیف خیلی خسیس بود! - خوب خوان