پیروزی شانگهای در روز توقف نمایندگان ژاپن - خوب خوان