تمیدید قرارداد مدافعان پا به سن گذاشته‌ یووه - خوب خوان