پرسپولیس مشکلی برای پوشیدن پیراهن های طراحی شده آسیایی اش ندارد - خوب خوان