سعید آذری : فکر نمی کنم باشگاه بزرگی مثل استقلال اول فصل اعتبار خودش را خراب کند - خوب خوان