کاستا : در تمرینات غیر ممکن است کسی بتواند مانند رونالدو تمرین کند و او را دنبال کند - خوب خوان