رادوشوویچ پس از گل خوردن در بازی تدارکاتی توپ را به صورت محکم به بدن بازیکن شهاب کوبید - خوب خوان