باشگاه پارس جنوبی ؛ فقط 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه شهر جم به هواداران استقلال اختصاص داده می شود - خوب خوان