سعید فتاحی ؛ اظهارات سعید فتاحی درباره حواشی هفته سوم لیگ برتر ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان