محسن مسلمان و کعبی به دلیل یک خالکوبی مشترک از سوی کمیته اخلاق محروم شدند - خوب خوان