علیرضا صالحی : تحقیقات درباره پرونده افشین پیروانی به اتمام رسیده است ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان