عادل فردوسی پور : گفتم نمی توانم با آبروی این دو جوان بازی کنم ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان