شایان مصلح جایگزین شجاع خلیل زاده می شود ؛ "پرسپولیسی ها" نگران محرومیت شجاع نباشند - خوب خوان