فرشید اسماعیلی: با همه وجودم شوت زدم ؛ دوست داشتم پیش پادوانی بروم ؛ پارس فوتبال - خوب خوان