جابر انصاری ؛ شرایط عجیب جابر انصاری در استقلال ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان