طارق همام از امروز استارت می زند ؛ یک بازیکن سرعتی و تکنیکی جدید در تمرین "استقلال" و "شفر"! - خوب خوان