خسرو حیدری ؛ شفر اعتقادی به خسرو حیدری ندارد ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان