روزنامه خبر ورزشی : فردوسی پور به حاجیلو : به من گفتند باید فیلم شادی منشوری را پخش کنی - خوب خوان