کورتوا با تایید خولن لوپتگی از چلسی به رئال پیوست و انتظار می‌رود گلر اصلی رئال باشد - خوب خوان