شفر ؛ دیدار های پر تنش و جنجالی استقلال از زمان روی کار آمدن وینفرد شفر - خوب خوان