گوئدس ؛ پاری سن ژرمن به دنبال فروش گوئدس به مبلغ 50 میلین یورو می باشد - خوب خوان