شفر به نشست خبری اصفهان نمی رسد ؛ پارس فوتبال ؛ اولین خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان