عبدالکاظم طالقانی : نوشته رسانه ها ملاک نیست کی روش سرمربی ایران است - خوب خوان