ولادمیر کومان امروز ثبت می کند ؛ستاره مدنظر قلعه نویی امروز رسمی می شود! - خوب خوان