آس : بیل فرصت مناسبی دارد تا نشان دهد که چه اندازه خوب است ؛ پارس فوتبال - خوب خوان