هررا : مربی به ما خیلی خوشبین است و از ما و تیمی که در اختیار دارد، راضی است - خوب خوان