رحمان احمدی در تمرینات پارس جنوبی حاضر شد ؛ خبرگزاری فوتبال ایران ؛ پارس فوتبال - خوب خوان