پیتزی : صعود به مرحله بعد غیرممکن نیست، بازی افتتاحیه مطمئنا بیشتر در چشم است - خوب خوان