هیرو : باید هوشمندانه عمل کنیم و پیرو اقدامات تیم در گذشته باشیم فرصتی برای تغییر نداریم - خوب خوان