راشفورد : برای من رونالدو بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال دنیا است - خوب خوان