پیکه با انتشار توییتی امیدواری خود به وضعیت تیم ملی اسپانیا را نشان داد - خوب خوان