تیم ملی ؛ کری هوادارای تیم ملی ایران و مراکش در روسیه ؛ پارس فوتبال - خوب خوان