چلسی ؛ کونته سرمربی چلسی وضعیت نامشخصی در این باشگاه انگلیسی دارد - خوب خوان