برانکو: اگر مسلمان را اواسط فصل کنار می گذاشتم از نظر هواداران تبدیل به یک قهرمان می شد! - خوب خوان