سیدرضا افتخاری ؛ عضو پنجم هیئت مدیره استقلال طی یکی دو روز آینده معرفی می شود - خوب خوان