محمد انصاری به خاطر پرسپولیس پیشنهادهای خارجی اش را رد کرد ؛ پارس فوتبال - خوب خوان