حسین خبیری : قرار است رفیعی در جلسه با برانکو برای حضور در تیم ما تصمیم نهایی را بگیرد - خوب خوان